Home / Algemeen nieuws / College Rucphen wijzigt portefeuilleverdeling

College Rucphen wijzigt portefeuilleverdeling

Halverwege de zittingsperiode 2014-2018 is gekeken naar de ontwikkeling in de portefeuilles van de wethouders en de belasting die dit met zich mee brengt. Dit is aanleiding geweest de portefeuilleverdeling tegen het licht te houden.
Hieruit zijn een aantal conclusies gekomen
De portefeuille van wethouder Lazeroms is meer dan stevig gevuld en zorgt voor dito (bestuurs-) drukte. De portefeuille van wethouder De Bruijn biedt ruimte als gevolg van de snelle doorontwikkeling van beleid naar uitvoering in het sociaal domein (Jeugdzorg en WMO). De transitie is succesvol verlopen en het transformatieproces loopt voorspoedig. De portefeuilles van de (deeltijd)-wethouders Evers en Matthijssen zijn redelijk afgebakend gelet op de beschikbare tijd.
Wethouder Lazeroms draagt taken over aan wethouder De Bruijn
De bestuurlijke werkzaamheden die betrekking hebben op de 3e Decentralisatie, nl. de Participatiewet, zitten in de portefeuille van wethouder Lazeroms. Hij draagt deze werkzaamheden over aan wethouder De Bruijn.
De wijziging gaat in per 1 april
De wijziging in de portefeuilleverdeling gaat in per 1 april.

 

Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders en vervangingsregeling
Het college heeft de portefeuilleverdeling en de vervangingsregeling als volgt vastgesteld.

Portefeuilleverdeling

Burgemeester (mevr. mr. M. van der Meer Mohr)
Coördinatie van collegebeleid
Openbare orde en veiligheid:
 brandweerzaken
 politieaangelegenheden
 rampenbestrijding en crisisbeheersing
 integrale veiligheid
Dienstverlening
Algemene bestuurlijke en juridische aangelegenheden
Communicatiebeleid
Voorlichting en representatie
Integraal handhavingsbeleid

 

 (Ruimtelijke en economische ontwikkeling) (dhr. M.J.A.J. Lazeroms)
Dorpsontwikkeling en centrumplannen (coördinerend)
Bouwen en wonen inclusief woonwagenzaken
Ruimtelijke ordening
Economische zaken inclusief marktwezen
Toerisme, recreatie en promotie
Ontwikkeling Binnentuin inclusief wielerwereld
Sport

 (Financiën, zorg en onderwijs) (dhr. mr. M.J. de Bruijn)
Financiën inclusief grondbedrijf
Decentralisaties Jeugdwet en transitie AWBZ naar WMO
WMO
Jeugdbeleid
Participatiewet; arbeidsmarktbeleid, werk en inkomen
Volksgezondheid
Onderwijs en educatie
Omleiding Rucphen (projectwethouder)

(Welzijn, cultuur en facilitaire zaken) (dhr. C.J. Evers)
Welzijn (inclusief armoedebeleid)
Cultuur en monumenten
Sociaal cultureel werk
Personeel en organisatie
ICT
Archiefzaken
Inkoop en aanbesteding

 

(Fysieke woon- en leefomgeving) (mevrouw L.F.E.A. Matthijssen-de Jong)
Groen en wegen
Milieu en duurzaamheid
Afvalinzameling en -verwerking
Riool/waterbeleid en -beheer
Beheer gemeentelijke gebouwen
Verkeer en vervoer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *